Fúze společnosti Atradius

Fúze dvou evropských Atradius pojišťoven byla úspěšně dokončena. Pojišťovna Atradius se spojila s Crédito y Caución.

Společnost Atradius oznámila dokončení fúze svých dvou evropských dceřiných pojišťoven, a to (i) společnosti Atradius Credit Insurance N.V., založené a existující dle nizozemského práva, se sídlem David Ricardostraat 1, 1066JS Amsterdam, Nizozemí, zapsané u Obchodní komory v Amsterdamu, Nizozemí pod č. 33024388 („ACI“) poskytující pojišťovací služby na území České republiky prostřednictvím své organizační složky Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika („ACI CZ“); a (ii) společnosti Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.U., založené a existující dle španělského práva, se sídlem Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid, Španělsko, zapsané v Obchodním rejstříku v Madridu, svazek 16350, list 199, strana M-171144 („CYC“), jako nástupnické společnosti, do jednoho právního subjektu k datu 30. prosince

K tomuto datu změnila nástupnická společnost název obchodní firmy na Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros. Fúze byla schválena španělským Generálním ředitelstvím pro pojišťovnictví - the Spanish Dirección General de Seguros (DGS) a Nizozemskou bankou - De Nederlandsche Bank (DNB).

Fúze byla spojena s převodem pojistného kmene, tj. převodem práv a povinností podle pojistných smluv uzavřených ACI, respektive ACI CZ.

Společnost Atradius N.V. zůstává i nadále nizozemskou holdingovou společností s předmětem činnosti mezinárodního pojištění úvěru, zajištění a vymáhání pohledávek po celém světě. Žádné změny nejsou předpokládány v nabídce produktů a služeb nebo u ostatních dceřiných společností Atradius. Obchodní názvy Atradius a Crédito y Caución budou i nadále zachovány na příslušných trzích.

Nová organizační struktura umožňuje společnosti Atradius zjednodušit fungování dvou evropských pojišťoven poskytujících služby v různých regulatorních prostředích, aniž by to ovlivnilo úspěšný model podnikání nebo zavedených obchodních značek. Toto opatření nám také umožňuje zvýšit efektivitu poskytování našich bezkonkurenčních služeb zákazníkům na globálním trhu úvěrového pojišťovnictví včetně poskytování záruk.

V souladu s ustanovením § 103 a násl. zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví v platném znění, tímto sdělujeme, že v důsledku této přeshraniční fúze došlo k převodu pojistného kmene ACI jednající prostřednictvím ACI CZ na CYC jako nástupnickou společnost.

Pojistné krytí v rámci pojistných podmínek se v důsledku fúze nijak nezměnilo. Číslo(a) pojistných smluv, Atradius účetní tým a přístup do online nástrojů Serv@Net a Atradius Insights zůstaly nezměněny. Také adresa naší kanceláře, obchodní firma a logo Atradius zůstavají stejné. Uzavřené pojistné smlouvy jsou nadále platné a účinné a zůstávají nezměněny, t.j. podstata a rozsah práv a povinností (včetně rozsahu pojištění a pojistných podmínek) upravených v pojistných smlouvách se v důsledku uskutečněné fúze nezměnily. Stejně tak se nezměnil ani úvěrový limit poskytovaný společností Atradius Information Services B.V.

Související obsah

Organizační struktura

Operační struktura naší nadnárodní společnosti je organizována tak, aby byla co nejvíce efektivní a aby zamezovala regulačním složitostem, charakteristickým pro různé legislativní rámce ve světě.

Informace o akcionářích

Atradius N.V. je soukromá společnost, která je zcela ve vlastnictví společnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a společnosti Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Vedení společnosti

Členové našeho Představensta a zástupci z Dozorčí rady řídí oblasti našeho podnikání, přičemž se nechávají vést zájmy našich akcionářů a potřebami našich klientů.