Mapa rizik

Mapa rizik poskytuje přehled o míře rizika spojeného se zeměmi po celém světě. Hodnocení rizik vychází z politických a ekonomických faktorů, které shromažďuje náš tým ekonomů.

Mapa rizik společnosti Atradius vychází z řady zdrojů a obsahuje systém hodnocení STAR. Jedná se o systém vyvinutý týmem ekonomického výzkumu pojišťovny Atradius pro hodnocení rizik zemí, včetně různých politických a ekonomických rizik nebo občanských nepokojů a konfliktů.

4. čtvrtletí 2023: politická a ekonomická rizika


Mapa rizik | Atradius Country Risk Map Q4 2023

 

 

Stáhněte si nejnovější mapu rizik

 

Politické a hospodářské riziko zemí

Společnosti, které podnikají v mezinárodním prostředí, se spoléhají na stabilitu podnikatelského prostředí v cizí zemi. Zisky a investice mohou být zranitelné nepříznivým vývojem tohoto prostředí. Tato rizika se obecně označují jako "riziko země". Úroveň a změna rizika země je proto pro mezinárodní společnosti důležitým strategickým a provozním ukazatelem.

Riziko země zahrnuje širokou škálu faktorů, jako je politický vývoj, riziko (ozbrojeného) konfliktu a finanční situace státu. Tyto faktory se týkají například regulačních změn, rizika konfiskace, občanských nepokojů, války, kontroly měny a devalvace. Riziko země zohledňuje ochotu a schopnost státu platit a jeho dopad na schopnost veřejných nebo soukromých subjektů plnit své přeshraniční platební závazky. Atradius v rámci své pojistné smlouvy poskytuje krytí proti událostí nezaplacení z důvodu "politických rizik". Pokud se chcete dozvědět více informací o jednotlivých trzích a jejich hodnocení STAR, podívejte se na naše zprávy o jednotlivých zemích. 

Hodnocení Atradius STAR

STAR je interní rating politických rizik společnosti Atradius. STAR je zkratka pro Sovereign Transfer and Arbitrary Risk a představuje ratingový systém pro hodnocení rizika země. Rating STAR je souhrnným měřítkem politického rizika relevantního pro pojistnou smlouvu Atradius a výslovně se zaměřuje na dopad na veřejné nebo soukromé subjekty s přeshraničními platebními závazky.

Obecně lze říci, že spouštěcí faktory nezaplacení v rámci pojistné smlouvy Atradius pro politická rizika jsou klasifikovány buď jako suverénní transfer nebo arbitrážní riziko.

Hodnocení STAR probíhá na stupnici od 1 do 10, kde 1 představuje nejnižší riziko a 10 nejvyšší riziko. Deset ratingových stupňů je agregováno do pěti širokých kategorií, aby bylo možné je interpretovat z hlediska úvěrové kvality. Počínaje nejpříznivější částí spektra kvality se tyto kategorie pohybují od "nízkého rizika" po "velmi vysoké riziko".

Na veškerý obsah této stránky se vztahuje naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které je k dispozici zde.

Související obsah

Speciální produkty

Produkt

Speciální produkty společnosti Atradius nabízí pojištění pohledávek ušité "na míru" mimo rámec naší obvyklé nabídky úvěrového pojištění. Poskytují krytí obchodu, financování a krytí politických rizik.