Vedení společnosti

Naše Představenstvo a Dozorčí rada řídí oblasti našeho podnikání, přičemž je vedena zájmy našich akcionářů a potřebami našich klientů.

Atradius Management Board 2019

Představenstvo

Představenstvo má pět členů a je zodpovědné za dosažení cílů společnosti Atradius, její strategie, politiky a za výsledky hospodaření společnosti. Má zákonnou povinnost řídit se zájmy svých investorů a podnikáním, které je s těmito zájmy spojeno.

Valná hromada společnosti má právo jmenovat člena Představenstva na základě doporučení Komise pro odměňování, výběr a jmenování členů řídících orgánů při Dozorčí radě.

Isidoro Unda, AtradiusIsidoro Unda

Generální výkonný ředitel společnosti

Isidoro Unda byl jmenován generálním výkonným ředitelem společnosti Atradius N.V., (Chief Executive Officer, CEO) v červenci v roce 2007.

Jakožto CEO zodpovídá za strategii a firemní rozvoj, řízení lidských zdrojů, právní oddělení a vnitřní kontrolu, interní audit a je zodpovědný za řízení poboček ve Španělsku, Portugalsku a v Brazílii.

Předtím, než začal pracovat pro Atradius, zastával Isidoro Unda od roku 2001 funkci CEO u významného španělského úvěrového pojistitele Crédito y Caución. Ve společnosti Crédito y Caución začal pracovat v roce 1988.

Isidoro Unda vystudoval právo a ekonomii na univerzitě Deusto v Bilbau ve Španělsku. Více než 20 let pracuje ve finančnictví a pojišťovnictví a působí v Dozorčí radě společnosti Inverseguros S.A. a v Dozorčí radě společnosti Mutua Madrilena Automovilista.

Andreas Tesch, AtradiusAndreas Tesch

Generální obchodní ředitel

Andreas Tesch byl jmenován členem Představenstva a generálním obchodním ředitelem (Chief Market Officer, CMO) v říjnu 2011.

Jako CMO je zodpovědný za řízení Atradius Credit Insurance celosvětově (s výjimkou poboček ve Španělsku, Portugalsku a v Brazílii) a za pobočky Atradius Dutch State Business, Global, Special Products a Group Communication & Commercial Development.

Andreas Tesch se stal vedoucím divize Global, Oceania and New Markets Atradius v roce 2007, po šesti letech svého působení v ředitelských funkcích u společnosti, které zahrnovaly pozice v oddělení řízení rizik pro centrální a východní Evropu (Risk Services for Central and Eastern Europe) a v oddělení korporátní rozvoj a komunikace (Corporate Development & Communications).

Před příchodem do společnosti Atradius působil Andreas Tesch jako ředitel společnosti Simon Kucher & Partners, kde poskytoval klientům poradenství v oblasti strategie, fúze a akvizice.

Chris van Lint, AtradiusChristian van Lint

Generální ředitel oddělení řízení rizik

Christian van Lint byl jmenován členem Představenstva a generálním ředitelem oddělení pro řízení rizik (Chief Risk Officer, CRO) v listopadu 2012.

Jako CRO je zodpovědný za řízení rizik, globální upisování odběratelských rizik, služby spojené s řízením rizik a za pasivní zajištění pohledávek.

Christian van Lint se stal ředitelem globálního oddělení upisování rizik v roce 2006, po čtyřletém působení na postu ředitele rizikových služeb pro oblast Nizozemí a Skandinávie (Risk Services Director of the Netherlands and Nordic region).

Od vstupu do společnosti jakožto upisovatel rizik v roce 1983 rozšířil svoji kariéru o širokou škálu vedoucích rolí v oblasti řízení rizik.

Claus Gramlich, AtradiusClaus Gramlich-Eicher

Generální finanční ředitel

Claus Gramlich-Eicher byl jmenován členem Představenstva a generálním finančním ředitelem (Chief Financial Officer, CFO) v květnu 2013.

Jako CFO je odpovědný za finance, finanční kontrolu a korporátní financování.

Claus Gramlich-Eicher pracoval před nástupem do společnosti Atradius pro pojišťovnu Allianz na různých pozicích finančního senior manažera v Německu, Španělsku, Itálii a v České republice. Naposledy pracoval jako výkonný ředitel pro Allianz Investment Management SE v Mnichově (Německo).

Claus Gramlich-Eicher má vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a podniková administrativa z University St. Gallen (Švýcarsko) a CEMS Masters Degree v oblasti mezinárodního managementu. V oblasti finančních služeb pracuje více než 20 let.

Marc Henstridge, AtradiusMarc Henstridge

Generální ředitel oddělení pojišťovacích operací

Marc Henstridge byl jmenován členem Představenstva a generálním ředitelem oddělení pojišťovacích operací (Chief Insurance Operations Officer, CIOO) v lednu 2017.

Jako CIOO je odpovědný za oblast zajištění úvěrových rizik, dluhopisů, inkas (Atradius Re), splátky úvěrového rizika (ICP), projektování a procesy (Project and Process Unit) a za služby v oblasti informační technologie (ITS).

Od svého nástupu do společnosti v roce 1997, kdy působil jako analytik trhu ve Velké Británii, byl rychle povýšen do funkce ředitele služeb pro Spojené Království a Irsko (od roku 2008) a do funkce ředitele Speciálních produktů (od roku 2014). V letech 2013/2014 převzal také prozatímní odpovědnost za vedení pobočky ve Velké Británii a Irsku jako regionální ředitel. Před svým nástupem do Atradius pracoval Marc Henstridge na analytických pozicích ve velkých mezinárodních společnostech poskytujících finanční služby.

Dozorčí rada

Dozorčí rada má deset členů a je zodpovědná za sledování a řízení obecných záležitostí společnosti Atradius a za politiku Představenstva. Stejně tak jako Představenstvo, má povinnost řídit se zájmy svých investorů a podnikáním, které je s těmito zájmy spojeno.

Ignacio Álvarez (předseda)
Francisco Arregui (místopředseda)
Xavier Freixes
Désirée van Gorp
Carlos Halpern

John Hourican
Bernd-Hinrich Meyer
Hugo Serra
Dick Sluimers
José María Sunyer

Výbory Dozorčí rady

Auditorský výbor

Auditorský výbor podporuje Dozorčí radu společnosti v plnění jejích kontrolních a sledovacích povinností. Dohlíží na integritu účetních výkazů společnosti, kvalifikaci externích auditorů a na plnění úkolů ze strany interních i externích auditorů. Auditorský výbor monitoruje proces účetního výkaznictví v rámci společnosti Atradius a také systém vnitřní kontroly. Zprostředkovává neustálou komunikaci mezi externím auditorem, Představenstvem, oddělením interního auditu a Dozorčí radou společnosti v otázkách týkajících se finanční situace společnosti Atradius a jejích účetních záležitostí.

Komise pro odměňování, výběr a jmenování členů řídících orgánů

Komise pro odměňování, výběr a jmenování členů řídících orgánů podporuje Dozorčí radu v plnění jejích kontrolních a sledovacích povinností. Iniciuje návrhy na jmenování členů Představenstva Dozorčí rady, politiku odměňování, odměňování řídících členů senior managementu ve společnosti a řeší další záležitosti podnikového řízení.

Související obsah

Vedení a správa

Prostřednictvím Zásad vedení a správy společnosti, Charty zákaznických služeb a investicí do inovací jsme vázáni k tomu, abychom vedli naše zaměstnance, klienty ke zlepšování našich produktů a služeb.

Informace o akcionářích

Atradius N.V. je soukromá společnost, která je zcela ve vlastnictví společnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a společnosti Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.