Vedení společnosti

Členové našeho Představensta a zástupci z Dozorčí rady řídí oblasti našeho podnikání, přičemž se nechávají vést zájmy našich akcionářů a potřebami našich klientů.

Představenstvo

Představenstvo má pět členů a je zodpovědné za dosažení cílů společnosti Atradius, její strategie, politiky a za výsledky hospodaření společnosti. Má zákonnou povinnost řídit se zájmy svých investorů a podnikáním, které je s těmito zájmy spojeno.

Atradius Management Board

Valná hromada společnosti má právo jmenovat člena Představenstva na základě doporučení Komise pro odměňování, výběr a jmenování členů řídících orgánů při Dozorčí radě.

David Capdevila | Chief Executive Officer | AtradiusDavid Capdevila

Generální výkonný ředitel společnosti

David Capdevila byl jmenován generálním výkonným ředitelem společnosti Atradius N.V., (Chief Executive Officer, CEO) v červenci v lednu 2020.

Jakožto CEO zodpovídá za konkrétní oddělení ve společnosti, mezi které patří Strategie a firemní rozvoj, Řízení lidských zdrojů, Právní předpisy a vnitřní kontrola podniku, Interní audit, a je také zodpovědný za řízení poboček ve Španělsku, Portugalsku a v Brazílii.

Předtím v letech 2006 až 2013, zastával funkci  generálního ředitele společnosti Crédito y Caución a od roku 2008 do roku 2013 byl také generálním obchodním ředitelem (Chief Market Officer, CMO) a členem Představenstva společnosti Atradius N.V.

David Capdevilla vystudoval pojistně-matematickou ekonomiku na Univerzitě v Barceloně a získal titul MBA na univerzitě IESE Business School v Barceloně. Do společnosti Grupo Catalana Occidente nastoupil v roce 1992 na pozici ředitele oddělení Organizace a Kvalita. Od té doby převzal různé odpovědnosti v Grupo Catalana Occidente S.A. a dalších subjektech v rámci skupiny Grupo Catalana Occidente. Od roku 2016 do roku 2019 byl také generálním ředitelem společnosti Plus Ultra Seguros.

 

Andreas Tesch, AtradiusAndreas Tesch

Generální obchodní ředitel

Andreas Tesch byl jmenován členem Představenstva a generálním obchodním ředitelem (Chief Market Officer, CMO) v říjnu 2011.

Jako CMO je zodpovědný za řízení Atradius Credit Insurance celosvětově (s výjimkou poboček ve Španělsku, Portugalsku a v Brazílii) a za pobočky Atradius Dutch State Business, Global, Special Products a Group Communication & Commercial Development.

Andreas Tesch se stal vedoucím divize Global, Oceania and New Markets Atradius v roce 2007, po šesti letech svého působení v ředitelských funkcích u společnosti, které zahrnovaly pozice v oddělení řízení rizik pro centrální a východní Evropu (Risk Services for Central and Eastern Europe) a v oddělení korporátní rozvoj a komunikace (Corporate Development & Communications).

Před příchodem do společnosti Atradius působil Andreas Tesch jako ředitel společnosti Simon Kucher & Partners, kde poskytoval klientům poradenství v oblasti strategie, fúze a akvizice. Andreas Tesch vystudoval obchodní administrativu na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem.

Chris van Lint, AtradiusChristian van Lint

Generální ředitel oddělení řízení rizik

Christian van Lint byl jmenován členem Představenstva a generálním ředitelem oddělení pro řízení rizik (Chief Risk Officer, CRO) v listopadu 2012.

Jako CRO je zodpovědný za řízení rizik, globální upisování odběratelských rizik, služby spojené s řízením rizik a za pasivní zajištění pohledávek.

Christian van Lint se stal ředitelem globálního oddělení upisování rizik v roce 2006, po čtyřletém působení na postu ředitele rizikových služeb pro oblast Nizozemí a Skandinávie (Risk Services Director of the Netherlands and Nordic region).

Od vstupu do společnosti jakožto upisovatel rizik v roce 1983 rozšířil svoji kariéru o širokou škálu vedoucích rolí v oblasti řízení rizik.

Claus Gramlich, AtradiusClaus Gramlich-Eicher

Generální finanční ředitel

Claus Gramlich-Eicher byl jmenován členem Představenstva a generálním finančním ředitelem (Chief Financial Officer, CFO) v květnu 2013.

Jako CFO je odpovědný za finance, finanční kontrolu a korporátní financování.

Claus Gramlich-Eicher pracoval před nástupem do společnosti Atradius pro pojišťovnu Allianz na různých pozicích finančního senior manažera v Německu, Španělsku, Itálii a v České republice. Naposledy pracoval jako výkonný ředitel pro Allianz Investment Management SE v Mnichově (Německo).

Claus Gramlich-Eicher má vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a podniková administrativa z University St. Gallen (Švýcarsko) a CEMS Masters Degree v oblasti mezinárodního managementu. V oblasti finančních služeb pracuje více než 20 let.

Marc Henstridge, AtradiusMarc Henstridge

Generální ředitel oddělení pojišťovacích operací

Marc Henstridge byl jmenován členem Představenstva a generálním ředitelem oddělení pojišťovacích operací (Chief Insurance Operations Officer, CIOO) v lednu 2017.

Jako CIOO je odpovědný za oblast zajištění úvěrových rizik, dluhopisů, inkas (Atradius Re), splátky úvěrového rizika (ICP), projektování a procesy (Project and Process Unit) a za služby v oblasti informační technologie (ITS).

Od svého nástupu do společnosti v roce 1997, kdy působil jako analytik trhu ve Velké Británii, byl rychle povýšen do funkce ředitele služeb pro Spojené Království a Irsko (od roku 2008) a do funkce ředitele Speciálních produktů (od roku 2014). V letech 2013/2014 převzal také prozatímní odpovědnost za vedení pobočky ve Velké Británii a Irsku jako regionální ředitel. Před svým nástupem do Atradius pracoval Marc Henstridge na analytických pozicích ve velkých mezinárodních společnostech poskytujících finanční služby.

Dozorčí rada

Dozorčí rada má deset členů a je zodpovědná za sledování a řízení obecných záležitostí společnosti Atradius a za politiku Představenstva. Stejně tak jako Představenstvo, má povinnost řídit se zájmy svých investorů a podnikáním, které je s těmito zájmy spojeno.

Ignacio Álvarez (předseda)
Francisco Arregui (místopředseda)
Xavier Freixes
Désirée van Gorp
Carlos Halpern

John Hourican
Bernd-Hinrich Meyer
Hugo Serra
Dick Sluimers
José María Sunyer

Výbory Dozorčí rady

Auditorský výbor

Auditorský výbor podporuje Dozorčí radu společnosti v plnění jejích kontrolních a sledovacích povinností. Dohlíží na integritu účetních výkazů společnosti, kvalifikaci externích auditorů a na plnění úkolů ze strany interních i externích auditorů. Auditorský výbor monitoruje proces účetního výkaznictví v rámci společnosti Atradius a také systém vnitřní kontroly. Zprostředkovává neustálou komunikaci mezi externím auditorem, Představenstvem, oddělením interního auditu a Dozorčí radou společnosti v otázkách týkajících se finanční situace společnosti Atradius a jejích účetních záležitostí.

Komise pro odměňování, výběr a jmenování členů řídících orgánů

Komise pro odměňování, výběr a jmenování členů řídících orgánů podporuje Dozorčí radu v plnění jejích kontrolních a sledovacích povinností. Iniciuje návrhy na jmenování členů Představenstva Dozorčí rady, politiku odměňování, odměňování řídících členů senior managementu ve společnosti a řeší další záležitosti podnikového řízení.

Související obsah

Vedení a správa

Prostřednictvím Zásad vedení a správy společnosti, Charty zákaznických služeb a investicí do inovací jsme vázáni k tomu, abychom vedli naše zaměstnance, klienty ke zlepšování našich produktů a služeb.

Informace o akcionářích

Atradius N.V. je soukromá společnost, která je zcela ve vlastnictví společnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a společnosti Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.