Kanály Speak Up (Whistleblowing)

Účelem kanálů Speak Up je přijímat a zpracovávat sdělení týkající se porušení Kodexu chování a interních zásad společnosti Atradius, jakož i jakéhokoli jednání nebo opomenutí, které vede k porušení místních nebo mezinárodních zákonů a předpisů, jakýchkoli nesrovnalostí nebo potenciálních podvodů. Anonymní sdělení budou přijímána a budou prošetřována s maximální opatrností a důvěrností.

Politika Atradius Speak Up stanovuje kanály pro hlášení výše uvedených nesrovnalostí. Společnost Atradius nebude tolerovat odvetná opatření vůči vám za to, že vznesete obavu nebo požádáte o oficiální prošetření záležitosti.

Společnost Atradius vyzývá zaměstnance, jakož i další zúčastněné strany, které mají obchodní nebo profesní vazbu na společnost Atradius (mimo jiné zákazníky, makléře, dodavatele, akcionáře, vyslané zaměstnance, bývalé/potenciální zaměstnance, stážisty), aby vznesli obavy nebo podali oznámení, pokud se domnívají, že určitá záležitost ve společnosti Atradius je v rozporu s jakýmkoli zákonem nebo nařízením nebo interními zásadami a postupy.

Kanály, kterými můžete zasílat oznámení o výše uvedených nesrovnalostech, jsou následující:

  • E-mailovou zprávou na jednu z následujících e-mailových adres: alertline@atradius.com nebo alertline@creditoycaucion.es.
  • Poštou na adresu ředitele interního auditu, Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid, Španělsko.

Ke vznesení obav nebo podání hlášení můžete použít jakýkoli formát nebo šablonu. Při podávání hlášení uveďte veškeré informace, které máte k dispozici a které považujete za důležité nebo užitečné. Sdělení o nesrovnalosti musí obsahovat alespoň následující informace:

  • Nahlášenou nesrovnalost s podrobnými informacemi o okolnostech incidentu a pokud možno s přiloženými doklady.
  • Identifikaci osob přímo odpovědných za nesrovnalost, pokud jsou známy.

Jakmile je oznámení přijato, bude spravováno interním auditem společnosti Atradius, jak je stanoveno v interních postupech.