Právní sdělení

Tyto smluvní podmínky řídí Váš přístup a používání internetových stránek www.atradius.com, nebo jakoukoliv další internetovou stránku společnosti Atradius (dále jen společné a nerozdílné označení: "Internetové Stránky").

Pokud máte přístup ke speciálním produktům a službám prostřednictvím Internetových Stránek, mohou se na tyto služby vztahovat dodatečné smluvní podmínky.

Všeobecný souhlas

Před použitím těchto Internetových Stránek byste si měli přečíst a odsouhlasit smluvní podmínky týkající se používání Internetových Stránek. Tím, že tyto Internetové Stránky používáte, souhlasíte, že jste k těmto smluvním podmínkám právně vázáni. Pokud se smluvními podmínkami nesouhlasíte, neměli byste tyto Internetové Stránky používat.

Vlastnictví

Tato Internetová Stránka je vlastněna a provozována společností Atradius a jejími přidruženými a dceřinými společnostmi (dále jen společné a nerozdílné označení: "Atradius").

Provoz

Společnost Atradius kontroluje a udržuje tyto Internetové Stránky z Nizozemska a nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto Internetových Stránkách nebo jejich prostřednictvím, jsou relevantní pro jiné území a že jsou v něm dostupné. Internetové Stránky společnosti Atradius, které se zaměřují na určité území a na jeho právní prostředí, jsou vždy v souladu s právními předpisy a s požadavky platnými pro dané území. Žádné záruky se nevztahují v případě použití Internetových Stránek v odlišném právním prostředí.

Změny smluvních podmínek

Atradius může změnit tyto smluvní podmínky a podmínky pro používání Internetových Stránek bez předchozího upozornění. Změny budou zveřejněny v "Právním sdělení". Pokud budete používat Internetové Stránky poté, co byly zveřejněny všechny změny, znamená to, že souhlasíte s úpravami v modifikované verzi tohoto nového Právního sdělení v plném rozsahu. V souladu s tím byste si čas od času měli přečíst tyto smluvní podmínky a podmínky pro používání Internetových Stránek, abyste si byli vědomi, že znáte jejich poslední aktuální verzi.

Přesnost a pravdivost

Atradius se bude uvážlivě snažit o to, aby poskytoval přesné, pravdivé a aktuální informace na těchto Internetových Stránkách. Tyto informace slouží jako obecné vodítko k záležitostem, které jsou zajímavé. Použití a účinek těchto informací se může značně lišit na základě konkrétně uvedených údajů. Vzhledem k proměnlivé povaze zákonů, pravidel a předpisů a vzhledem k vlastním rizikům elektronické komunikace, může docházet ke zpoždění, opomenutí nebo k nepřesnostem v informacích, které tyto Internetové Stránky obsahují. Všechny informace jsou na těchto Internetových Stránkách poskytovány "v aktuálním stavu".

Je Vaší povinností, abyste zhodnotili přesnost, úplnost a užitečnost všech názorů, doporučení, služeb, anebo jiných poskytovaných informací. Veškeré informace obsažené na kterékoli stránce, zřízené společností Atradius, jsou distribuovány výhradně v souladu s autorskými, vydavatelskými a distribučními právy, obsahují právní, účetní nebo jiná odborná poradenství či názory na konkrétní skutečnosti a záležitosti, a proto společnost Atradius nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jejich nesprávným používáním. Pokud potřebujete pomoci s nějakou Vaší osobní situací, měli byste se poradit s vlastními odbornými poradci.

Dostupnost

Zatímco se bude Atradius přiměřeně snažit o to, aby zajistil zpřístupnění těchto Internetových Stránek, nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty způsobené v průběhu nedostupnosti těchto Internetových Stránek.

Duševní vlastnictví

Všechna práva (včetně autorských práv, ochranných známek, průmyslových návrhů, ochrany databáze), jakož i jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve všech textech, obrázcích, grafice, logách, zvuku, softwaru a v dalších materiálech zveřejněných na těchto Internetových Stránkách, jsou vlastnictvím společnosti Atradius, nebo jsou začleněna do obsahu se souhlasem příslušného majitele.

Jste oprávněni k přístupu a k používání těchto Internetových Stránek výhradně pro osobní, nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Atradius, nebo bez souhlasu příslušného majitele, nesmíte informace obsažené na těchto Internetových Stránkách žádným způsobem nebo jakýmikoli prostředky kopírovat, stahovat, publikovat, distribuovat, upravovat, přeposílat, využívat, přenášet nebo reprodukovat, a to včetně elektronického, či mechanického kopírování nebo nahrávání. Souhlasíte s tím, že materiály a informace obsažené na těchto Internetových Stránkách, poskytované společností Atradius, mohou být vytištěny a/nebo staženy pouze pro Vaše vlastní použití a že nebudou použity ke komerčním nebo distribučním účelům.

Zabezpečení heslem

Používání některých částí Internetových Stránek vyžaduje Vaše podrobnější přihlášení. V takovém případě bude nutné, abyste zadali Vaše přihlašovací identifikační údaje (ID) a heslo. Při přihlašování jste zodpovědní za to, aby Vaše přihlašovací identifikační údaje zůstaly tajné a aby bylo přihlášení pomocí Vašeho zařízení bezpečné a zabránili jste tak neoprávněnému přístupu k Vašemu účtu. Především je nutné, abyste udrželi Vaše heslo v tajnosti. Přebíráte veškerou odpovědnost za činnost související s používáním Vašich přihlašovacích údajů. Pokud zjistíte ztrátu nebo odcizení Vašeho hesla, nebo jakékoliv neoprávněné použití Vašeho hesla, okamžitě uvědomte společnost Atradius. Atradius si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu smazat nebo změnit Vaše heslo.

Zabezpečení

Atradius přijme přiměřená opatření k tomu, aby zajistil bezpečnost jakékoli Vaší informace, kterou vložíte nebo poskytnete na tyto Internetové Stránky. Tam, kde to Atradius považuje za vhodné, pro Vás zajistí bezpečnostní služby a technologii kódování, a to zejména pro Internetové Stránky vyžadující Váš zabezpečený přístup. Nicméně, musíte brát v úvahu, že přenos informací přes Internet (není-li šifrovaný), je ve své podstatě nebezpečný a Atradius Vám v takovém případě neposkytuje žádnou záruku, že se jedná o Internetové Stránky s chybou, nainstalovanou vadou, nebo s virem. Musíte sami přijmout přiměřená opatření k tomu, abyste ochránili Vaše zařízení bezpečné, a to nejlépe tím, že budete používat aktuální antivirový software. Atradius nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Vám mohou vzniknout v důsledku poškození nebo ztráty důvěryhodnosti Vašich informací. Atradius výslovně odmítá svoji odpovědnost za všechny škody způsobené virovým napadením nebo elektronickým přenosem.

Soukromí

Používání osobních údajů, které nám poskytujete prostřednictvím těchto Internetových Stránek, se řídí platným Prohlášením o ochraně osobních údajů vydaným společností Atradius. Pro další informace si přečtěte Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se dozvěděli více o Vašich právech a o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, jakým způsobem Vaše informace používáme a s kým Vaše informace sdílíme. V dokumentu je uvedeno, že používáním Internetových stránek souhlasíte s tím, aby o Vás Atradius shromažďoval osobní údaje a tyto údaje o Vás dále používal.

Poskytování informací pro zveřejnění

Poskytnutím jakéhokoli informace (dokumentu) společnosti Atradius za účelem zveřejnění na Internetových Stránkách, dáváte souhlas k tomu, že Atradius může kopírovat, upravovat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla z obsahu této informace (dokumentu) a to v jakékoli podobě. Stvrzujete, že poskytnutá informace (dokument), je vhodná pro publikování, a souhlasíte s tím, že společnosti Atradius uhradíte škodu, která jí vznikne v případě, jestliže proti Atradius podnikne kterákoli třetí strana právní kroky v souvislosti s nesprávným použitím Vaší informace (dokumentu) na Internetových Stránkách. Opravňujete společnost Atradius také k tomu, aby Vámi poskytnutou informaci (dokument) zveřejnila a/nebo využila v jakémkoliv konceptu svých nabízených produktů anebo služeb, bez další odpovědnosti, a souhlasíte s tím, že proti Atradius nepodniknete v tomto smyslu žádná právní opatření. Atradius nemá mandát k tomu, aby ověřoval pravdivost nebo přesnost těchto informací (dokumentů). Souhlasíte s tím, že Atradius má právo zveřejnit Vaši totožnost jakékoli třetí straně, která se domáhá svého práva, pokud bude jakákoliv informace (dokument) Vámi zaslaná nebo zveřejněná na Internetových Stránkách Atradius představovat porušení práva na ochranu duševního vlastnictví nebo práva na ochranu soukromých údajů.

Anti-hacking opatření

Výslovně souhlasíte s tím, že nebudete:

Používat nebo se pokoušet o vytvoření žádného "deep-linku", "scrapera", "robota", "bota", "spidera", "data-miningu", "počítačového kódu", nebo jiného automatizovaného nástroje, programu, prostředku, algoritmu, procesu, metodologie nebo manuálního procesu s podobnými procesy, nebo s funkcemi, které by si zajistili přístup, získávání, kopírování nebo sledování jakékoli části našich Internetových Stránek, jakékoli části dat nebo obsahu nalezených nebo zpřístupněných prostřednictvím našich Internetových Stránek, nebo jakéhokoli jiného obsahu, bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Atradius;

Získávat nebo se pokoušet získat v žádném případě jakékoli dokumenty nebo informace na našich Internetových Stránkách, které nebyly záměrně zpřístupněny veřejnosti, a to buď z jejich veřejných zobrazení na Internetu nebo přístupem na viditelný odkaz na našich Internetových Stránkách;

Porušovat omezení, která jsou obsažená v jakémkoliv záhlaví těchto Internetových Stránek, nebo žádným způsobem obcházet naše další opatření, která slouží k zamezení přístupu na tyto Internetové Stránky nebo na jejich obsah;

Narušovat bezpečnost Internetových Stránek nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup na tyto Internetové Stránky, data, dokumenty, nebo informace hackováním, nedovoleným dolováním hesel, či jakýmkoliv jiným způsobem, nebo usilovat o neoprávněný vstup do počítačových systémů nebo do sítí připojených k libovolnému serveru Atradius;

Narušovat nebo se pokoušet zasahovat do řádného fungování Internetových Stránek, nebo do jiných činností řízených na těchto Internetových Stránkách (či prostřednictvím těchto Internetových Stránek), a to včetně nedovoleného získávání dat, obsahu nebo jiných informací dříve, než budou tyto informace veřejně zpřístupněny na našich Internetových Stránkách;

Provádět jakékoliv kroky, které by z pohledu společnosti Atradius způsobily, nebo mohly způsobit, nepřiměřenou či neúměrnou zátěž nebo břímě provozuschopnosti těchto Internetových Stránek nebo infrastruktury společnosti Atradius.

Žádné záruky a vyloučení odpovědnosti

Společnost Atradius odmítá jakékoli stížnosti nebo záruky, a to výslovné i naznačené, ve vztahu k prodejnosti či vhodnosti (VČETNĚ MIMO JINÉ) veškerých informací obsažených na těchto Internetových Stránkách a/nebo prostřednictvím těchto Internetových Stránek popsaných nebo propagovaných na těchto Internetových Stránkách k určitému účelu, včetně záruk ve vztahu k porušení práva na patentovou ochranu, autorského práva, nebo k jinému porušení práv třetí strany.

Společnost Atradius není zodpovědná za poškození, ztrátu, škodu nebo za výdaje vzniklé z přístupu na tyto Internetové Stránky, nebo z přístupu na jiné stránky s těmito Internetovými Stránkami spojenými, a to včetně, mimo jiné, jakékoli ztráty na zisku, nepřímé, vedlejší nebo následné ztráty. Společnost Atradius nenese dále odpovědnost za osoby a škody způsobené na majetku, nebo zejména za přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty.

Zatímco Atradius vynakládá přiměřené úsilí k tomu, aby udržel tyto Internetové Stránky bez virů, odmítá jakoukoli odpovědnost za osoby a škody způsobené na majetku, nebo zejména za přímé, nepřímé, vedlejší, následné, okamžité nebo následující (peněžní) ztráty způsobené přenosem nebo stahováním počítačových virů. Atradius nemůže nést odpovědnost za poškození hardwaru, ztrátu dat, změnu údajů, nebo za odstávky.

Odškodnění a náhrada škody

Souhlasíte, že odškodníte a pokryjete společnosti Atradius, jejím licenčním poskytovatelům a  dodavatelům, všem jejím přidruženým společnostem a dceřiným společnostem, přidruženým úředníkům, ředitelům, zaměstnancům, akcionářům, právním zástupcům, obchodním zprostředkovatelům, následovníkům a postupníkům, jakékoli škody, závazky, náklady a výdaje (včetně poplatků za právní a odborné zastoupení nebo za soudní výdaje), které vzniknou společnosti Atradius v případě, jestliže proti Atradius podnikne jakákoli třetí strana právní kroky v přímé souvislosti s Vaším používáním Internetových Stránek, nebo při jakémkoliv porušení těchto podmínek z Vaší strany.

Souhlasíte s tím, že tyto vyčíslené škody nemusí být vždy adekvátním nápravným prostředkem za  škody způsobené z Vašeho přímého porušení těchto smluvních podmínek týkajících se používání těchto Internetových Stránek, nebo související s porušením některých našich práv, a proto také souhlasíte s tím, že máme nárok na to, abychom požádali o soudní příkaz, vedli proti Vám konkrétní právní řízení, a/nebo Vás požádali o dodání dokumentů souvisejících s Vaším konáním.

Oddělitelnost

Jestliže bude jakákoli část těchto smluvních podmínek prohlášena za neplatnou, neohrozí to zbývající části smluvních podmínek, které zůstanou i nadále plně v platnosti a v účinnosti. Neplatné smluvní podmínky jsou v tomto případě chápány tak, že jejich zamýšlený účel je podle možností stále naplňován.

Stránky uvedené v odkazech

Tyto Internetové Stránky mohou obsahovat hypertextové nebo další počítačové odkazy na jiné internetové stránky, provozované jinými společnostmi, než které spravuje společnost Atradius. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro Vaši informaci a pohodlí, odpovědnost za provoz a obsah těchto Internetových Stránek má proto výlučně vždy ta společnost, která stránky ovládá a která je spravuje samostatnými smluvními podmínkami pro jejich používání. Společnost Atradius za Vás nenese žádnou odpovědnost, ani za jinou osobu, pokud používáte internetové stránky třetích stran uvedené v odkazech.

Odkaz z těchto Internetových Stránek na jinou internetovou stránku nenaznačuje a ani neznamená, že společnost Atradius schvaluje obsah těchto internetových stránek, provozovatele, nebo správu těchto stránek. Pouze Vy sami jste výhradně zodpovědní za rozhodnutí, do jaké míry můžete použít jakoukoli část obsahu z jiných internetových stránek, na které odkaz s našich Internetových Stránek směřuje. Společnost Atradius nenese žádnou odpovědnost za použití softwaru třetích stran na internetových stránkách, a nemá žádné povinnosti vůbec, vůči jakékoli osobě nebo subjektu, související se zajištěním bezpečnosti, přesnosti, nebo úplnosti u výsledků vygenerovaných takovým softwarem. 

Příslušné právo, jurisdikce

Přístupem na tyto Internetové Stránky souhlasíte s tím, že na všechny záležitosti vyplývající z používání a obsahu těchto Internetových Stránek, nebo se k nim vztahující, nebo vycházející z informací, které Vám byly poskytnuty na těchto Internetových Stránkách, se vztahují zákony Nizozemska. Rovněž souhlasíte s tím, že ve vztahu k těmto záležitostem v první instanci podléháte výhradně jurisdikci oblastního soudu v Amsterdamu v Nizozemsku.