Odpovědnost společnosti

Jako společnost, jejímž úkolem je zabezpečit úspěšné tržní obchodování, je naší největší odpovědností ekonomické hledisko. Obchod je nepostradatelný pro světový hospodářský rozvoj.

Obchod umožňuje společnostem růst a tím podporuje tvorbu pracovních míst a snižuje chudobu. Nicméně, věříme také, že pouhé umožnění obchodu samo o sobě nestačí. Usilujeme proto o řízení rizik u našich klientů transparentně a v morální rovině, proto současně podporujeme desatero principů OSN Global Compact (United Nations Global Compact, UNCG).

Náš závazek vůči OSN Global Compact

Podporujeme desatero principů OSN Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci. Každoročně posíláme zprávu do OSN Global Compact ohledně pokračování našich závazků a pokroku, kterého jsme dosáhli ve všech oblastech vyplývajících z naší odpovědnosti společnosti.

Vytváříme pozitivní odlišnosti s naší strategií odpovědnosti společnosti

Odpovědnost společnosti je pevně zakořeněná do naší obchodní strategie, kultury a každodenních činností. Využili jsme podnětů od našich akcionářů, abychom definovali, jaké jsou naše největší materiální problematiky. Tyto informace jsou zmapované v našem dokumentu Materiality Matrix.

Mimo jiné jsme vytvořili speciální společensky odpovědné týmy se zástupci z poboček po celém světě. Jejich úkolem je koordinovat společenské aktivity, identifikovat místní problémy a podporovat rozvoj strategie naší odpovědnosti společnosti.

Závazek společnosti Atradius chovat se eticky, zahrnuje sociální, environmentální a finanční prosperitu. Děláme to, abychom tím přispěli k posílení sociálního blahobytu společnosti a pomohli vytvořit lepší životní prostředí.

Isidoro Unda Atradius Isidoro Unda
Generální výkonný ředitel, Atradius

 

 

 

 

 

 

 

Atradius staff taking part in rubbish clearing day, Australia

 

Pohled do budoucnosti

Odpovědnost společnosti je součástí naší přetrvávající akční strategie a zahrnuje formulace budoucích cílů:

Do roku 2017 je naším cílem:

  • externě reportovat co nejvíce platných zásad UNGC
  • dosáhnout v Globální Reportingové Iniciativě (Global Reporting Initiative, GRI) aplikační úrovně B
  • dokončit interní audit našeho reportingu odpovědnosti společnosti

Do roku 2019 je naším cílem:

  • externě reportovat všechny platné zásady UNGC
  • dosáhnout v Globální Reportingové Iniciativě (Global Reporting Initiative, GRI) aplikační úrovně A+
  • dokončit sledování externího auditu našeho reportingu odpovědnosti společnosti

Poznámka: Průvodní dokumenty jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Související obsah

Výroční zprávy

Výroční zpráva je kompletní přehled výsledků Atradius N.V. za daný rok. Obsahuje výsledky a strategie, roční účetní uzávěrku a doplňující finanční informace.