Odpovědnost společnosti

Jako společnost, jejímž úkolem je zabezpečit úspěšné tržní obchodování, je naší největší odpovědností ekonomické hledisko. Obchod je nepostradatelný pro světový hospodářský rozvoj.

Obchod umožňuje společnostem růst a tím podporuje tvorbu pracovních míst a snižuje chudobu. Nicméně, věříme také, že pouhé umožnění obchodu samo o sobě nestačí. Usilujeme proto o řízení rizik u našich klientů transparentně a v morální rovině, proto současně podporujeme desatero principů OSN Global Compact (United Nations Global Compact, UNCG).

Náš závazek vůči OSN Global Compact

Podporujeme desatero principů OSN Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci. Každoročně posíláme zprávu do OSN Global Compact ohledně pokračování našich závazků a pokroku, kterého jsme dosáhli ve všech oblastech vyplývajících z naší odpovědnosti společnosti.

Vytváříme pozitivní odlišnosti s naší strategií odpovědnosti společnosti

Odpovědnost společnosti je pevně zakořeněná do naší obchodní strategie, kultury a každodenních činností. Využili jsme podnětů od našich akcionářů, abychom definovali, jaké jsou naše největší materiální problematiky. Tyto informace jsou zmapované v našem dokumentu Materiality Matrix.

Mimo jiné jsme vytvořili speciální společensky odpovědné týmy se zástupci z poboček po celém světě. Jejich úkolem je koordinovat společenské aktivity, identifikovat místní problémy a podporovat rozvoj strategie naší odpovědnosti společnosti.

Závazek společnosti Atradius chovat se eticky, zahrnuje sociální, environmentální a finanční prosperitu. Děláme to, abychom tím přispěli k posílení sociálního blahobytu společnosti a pomohli vytvořit lepší životní prostředí.

Isidoro Unda
Generální výkonný ředitel, Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled do budoucnosti

Odpovědnost společnosti je součástí naší přetrvávající akční strategie a zahrnuje formulace budoucích cílů:

Do roku 2017 je naším cílem:

  • externě reportovat co nejvíce platných zásad UNGC
  • dosáhnout v Globální Reportingové Iniciativě (Global Reporting Initiative, GRI) aplikační úrovně B
  • dokončit interní audit našeho reportingu odpovědnosti společnosti

Do roku 2019 je naším cílem:

  • externě reportovat všechny platné zásady UNGC
  • dosáhnout v Globální Reportingové Iniciativě (Global Reporting Initiative, GRI) aplikační úrovně A+
  • dokončit sledování externího auditu našeho reportingu odpovědnosti společnosti

Poznámka: Průvodní dokumenty jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Související obsah

Výroční zprávy

Výroční zpráva je kompletní přehled výsledků Atradius N.V. za daný rok. Obsahuje výsledky a strategie, roční účetní uzávěrku a doplňující finanční informace.